Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2015:zmuda:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Daniela Żmudy
Proactive Adaptation of Multi-Layered Service Oriented Systems
Termin:22 września 2015 roku o godz. 12:00
Miejsce:Katedra Informatyki Wydziału IEiT, sala 1.20, bud. D-17, ul. Kawiory 21
PROMOTOR:prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
RECENZENCI:prof. dr hab. inż. Adam Grzech - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. n. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30
Proactive Adaptation of Multi-Layered Service Oriented Systems


mgr inż. Daniel Żmuda


Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dyscyplina: Informatyka


Współczesne systemy informatyczne charakteryzują się wielowarstwową, złożoną architekturą gdzie poszczególne warstwy bądź moduły wykorzystują różny model danych a niejednokrotnie heterogeniczne rozwiązania technologiczne. W celu zaadresowania tego problemu coraz częściej korzysta się wypracowanych wzorców projektowych i standardów jak np. paradygmat architektury zorientowanej na usługi (ang. Service Oriented Architecture (SOA)). Zarządzanie tego rodzaju systemami w sposób zautomatyzowany wymaga wdrożenia koncepcji pętli adaptacji. Polega ona na automatycznym wpływaniu na zachowanie systemu w oparciu o dane pozyskane w procesie monitorowania, poprzez wykonanie pewnego zbioru akcji zarządczych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług.

Celem pracy doktorskiej jest przedstawienie nowego podejścia do adaptacji systemów zorientowanych na usługi, opartego o proaktywne mechanizmy sterowane deklaratywną polityką adaptacji. Praca proponuje nowatorskie podejście do realizacji pętli adaptacji, wykorzystujące grafowy model zależności pomiędzy własnościami poszczególnych elementów systemu. Proces adaptacji realizowany jest przez grupę rozproszonych kontrolerów adaptacji, które wpływają na nadzorowany system w celu utrzymania zdefiniowanych metryk jakościowych.

Zaproponowane podejście zostało wykorzystane do opracowania projektu architektonicznego oraz prototypowej implementacji systemu wspierającego proaktywną adaptację wielowarstwowych systemów zorientowanych na usługi, zwanego systemem PRIDE. Umożliwia on wzbogacenie istniejącego środowiska SOA o mechanizmy wspierające adaptację, które rekonfigurują się w czasie wykonania zgodnie ze zdefiniowaną deklaratywną polityką adaptacji. Prototyp systemu PRIDE został wykorzystany do ewaluacji proponowanych koncepcji w szeregu eksperymentów przeprowadzonych w dedykowanym środowisku SOA, które umożliwiły pozytywną weryfikację tezy rozprawy.

Teza rozprawy jest następująca:

Wielowarstwowe systemy zorientowane na usługi mogą być wzbogacone w czasie wykonania o ujednolicone i konfigurowalne mechanizmy umożliwiające przeprowadzenie proaktywnego procesu adaptacji w celu polepszenia jakości świadczonych usług zgodnie ze zdefiniowanym celem.


Pełna wersja autoreferatu: .
Ważniejsze publikacje dokotoranta:

  1. Daniel Żmuda, Jacek Psiuk, Marek Psiuk. 2014. Seamless semantic enrichment of services in assistive environments. Universal Access in the Information Society, Springer Berlin Heidelberg, DOI=10.1007/s10209-014-0376-x
  2. Marek Psiuk, Daniel Żmuda, and Krzysztof Zieliński. 2013. Distributed OSGi built over message-oriented middleware. Softw. Pract. Exper. 43, 1 (January 2013), 1-31. DOI=10.1002/spe.1148
  3. Masternak Tomasz, Psiuk Marek, Radziszowski Dominik, Szydło Tomasz, Szymacha Robert, Zieliński Krzysztof, Żmuda Daniel. ESB - modern SOA infrastructure. SOA infrastucture tools : concepts and methods. Poznań University of Economics. - Poznań : Poznań University of Economics Press, 2010. - ISBN 978-83-7417-544-9.
  4. Daniel Żmuda, Marek Psiuk, Krzysztof Zieliński, Dynamic monitoring framework for the SOA execution environment, Procedia Computer Science, Volume 1, Issue 1, May 2010, Pages 125-133, ISSN 1877-05092015/zmuda/start.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/10 20:45 przez Daniel Żmuda