Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2022:oleszek:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY
AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Grzegorza Oleszka
Comprehensive methodology for emission level prediction from magnetically coupled nonlinear circuits in automotive
Termin:5 lipca 2022 roku o godz. 10:00
Miejsce:spotkanie w formie online, link do spotkania: https://www.eaiib.agh.edu.pl/GrzegorzOleszek/
PROMOTORZY :dr hab. inż. Łukasz Śliwczyński, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Elektroniki, AGH
dr hab. inż. Cezary Worek, prof. uczelni, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Elektroniki, AGH
RECENZENCI:prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jan Sroka, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno - Pomiarowych, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Łódzka
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30


Comprehensive methodology for emission level prediction from magnetically coupled nonlinear circuits in automotive

mgr inż. Grzegorz Oleszek


Streszczenie

Rozwój modułów elektronicznych używanych w pojazdach samochodowych wymaga wielu etapów weryfikacji, których znaczącą część stanowią testy kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Przy ograniczonym dostępie do zasobów laboratoryjnych i krótkich terminach realizacji zapewnienie zgodności z wymaganiami jest znaczącym wyzwaniem dla zespołu projektowego. W tym względzie posiadanie wspomagającej metody umożliwiającej rzetelne przewidywanie poziomu zaburzeń promieniowanych we wczesnej fazie projektowania jest uzasadnione.

Zaproponowana metoda badawcza umożliwia analizę sprzężonych magnetycznie obwodów rezonansowych reprezentowanych przez cewki indukcyjne i współpracujące z nimi komponenty, w tym nieliniowy układ AFE (Analog Front End) stanowiący obciążenie części wtórnej obwodu. Nieliniowości tego układu analizowano uwzględniając jego selektywny charakter pracy (typowo 125 kHz) oraz silne wysterowanie dochodzące do 20 Vpp. Amplitudy i fazy wzbudzonych sygnałów harmonicznych określono w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 1,8 MHz wykorzystując dedykowaną metodę kompensacyjną. Bazowała ona na dwóch zsynchronizowanych fazowo generatorach sinusoidalnych, z których jeden stanowił pobudzenie układu AFE, zaś drugi umożliwiał indywidualną eliminację wybranego sygnału harmonicznego z widma częstotliwości stanowiącego odpowiedź układu. Dzięki użyciu analizatora widma jako wskaźnika zera możliwe było uzyskanie dużej dokładności określenia impedancji układu AFE (przy częstotliwości pobudzenia) oraz amplitud i faz sygnałów harmonicznych. Na bazie uzyskanych charakterystyk częstotliwościowych, zależnych od aktualnego poziomu wzbudzenia, skonstruowano modele symulacyjne opisane zestawem nieliniowych równań różniczkowych oraz wielkosygnałowymi parametrami X. Sprzężenie magnetyczne w obwodzie przeanalizowano dla dowolnej orientacji cewek w przestrzeni, w konfiguracji zawierającej cewkę powietrzną oraz cewkę z prętowym rdzeniem ferromagnetycznym. W tym celu skorzystano z metod analitycznych oraz symulacji 3D, których wyniki zweryfikowano wykorzystując dedykowany zestaw pomiarowy. Potwierdzono poprawność przyjętej metodologii w analizowanym zakresie częstotliwości, jednocześnie uzyskując znaczący wzrost szybkości obliczeń, bez istotnej utraty jakości i dokładności modelu.

Stosując analityczną metodę balansu harmonicznych oraz modele cewek i układu AFE wyznaczono planarny rozkład prądów i napięć w obwodzie. Na jego podstawie zdefiniowano korzystny (pod względem poziomu dominującej trzeciej harmonicznej) zakres pracy całego obwodu, który następnie zweryfikowano pomiarami w komorze ALSE. Jednocześnie skonstruowano równoważny model symulacyjny układu pomiarowego zgodnego z normą CISPR 25, na bazie którego estymowano poziom zaburzeń promieniowanych. Finalnie uzyskano zbieżność prognozowanych poziomów z pomiarami lepszą niż +/-6 dB, co stanowi potwierdzenie tezy niniejszej pracy. Przenalizowano również trzy pytania badawcze, z których każde znalazło właściwe umocowanie w wykonanych badaniach i uzyskało potwierdzającą odpowiedź.
Praca doktorska

Recenzje


Publikacje doktoranta związane z dysertacją:

  1. G. Oleszek, „2D Disturbance Map of Low-Power Front-End Circuits in Low Frequency Band,” Progress In Electromagnetics Research C, vol. 92, pp. 87-100, 2019
  2. G. Oleszek, „Estimation of the Operating Range of Automotive Key Fobs during a Radiated Emissions Test under a Low Frequency Band,” 2019 MIXDES - 26th International Conference „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, pp. 350-355, 2019
  3. G. Oleszek, „RF disturbances from magnetically coupled nonlinear AFE circuit under LF band,” in EPNC 2020 Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits : XXVI symposium, Torino, Italy, 2020
  4. G. Oleszek, „Coexistence of the wireless charger and low-power circuit in a car interior,” 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), pp. 237-242, 2021

.

2022/oleszek/start.txt · ostatnio zmienione: 2022/07/24 17:26 przez Grzegorz Oleszek