Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2015:korcyl:start

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej


DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU
INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają na
publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr Grzegorza Korcyla
A novel data acquisition system based on fast optical links and universal readout boards
Termin:15 września 2015 roku o godzinie 11:00
Miejsce:Sala 1.20, pawilon D-17,
ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
PROMOTOR:Prof. dr hab. Piotr Salabura, Uniwersytet Jagielloński
RECENZENCI:Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. n. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać
w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30

mgr Grzegorz Korcyl


Promotor: Prof. dr hab. Piotr Salabura, Uniwersytet Jagielloński Dyscyplina: Informatyka


Systemy pomiarowe różnej skali składają się z czujników dostarczających dane poprzez system akwizycji danych do infrastruktury archiwizującej. Skala takich systemów jest określana przez liczbę czujników wymagających procesowania i może się wahać od kilku do kilkuset tysięcy. Liczba i typ czujników nakładają szereg wymagań dotyczących systemu akwizycji danych, takich jak częstotliwość odczytu, precyzja pomiaru czy algorytmy analizy w czasie rzeczywistym. Najbardziej wymagającym z tego punktu widzenia zadaniem są eksperymenty fizyczne dużej skali.

W tej pracy zaprezentowana jest koncepcja modularnej i skalowanej architektury w postaci drzewa systemu akwizycji danych. System składa się z dwóch logicznych elementów: elementy końcowych, które dostarczają dane oraz koncentratorów, które odbierają strumienie danych i zapewniają komunikację z całością systemu. Te dwie funkcjonalności logiczne są realizowane przez moduły bazowy Trigger Readout Board (TRB), który zapewnia podstawową funkcjonalność: digitalizacji sygnałów, komunikacji z pozostałymi modułami oraz zewnętrznymi sieciami oraz mechanizmy kontrolno-sterujące. Ten zbiór funkcji może zostać powiększony poprzez system płyt Add-on, które pozwalają wprowadzić nowe funkcjonalności i przystosować platformę do różnego rodzaju zastosowań.

Kluczowymi cechami systemu opartego na modułach TRB są: skalowalność, elastyczność, rozszerzalność oraz możliwość rekonfiguracji. Skalowalność platformy została osiągnięta poprzez zastosowanie modułów koncentratorów, które pozwalają tworzyć drzewiaste struktury z wieloma warstwami, z których każda otwiera nowe porty dla elementów końcowych, bez pogarszania parametrów wydajnościowych systemu. Płyty TRB są oparte na układach FPGA, które są rekonfigurowalnymi, programowalnymi układami logicznymi. Dzięki takiemu podejściu, można używać modułu bazowego do realizowania różnych funkcji, jedynie poprzez zmianę oprogramowania wbudowanego. To również pozwala na wprowadzanie nowych funkcjonalności z biegiem czasu. W połączeniu z systemem płyt Add-on, takie rozwiązanie pozawala na stosunkowo łatwe zaadaptowanie platformy TRB do różnych zastosowań.

Platforma została rozwinięta wewnątrz Kolaboracji HADES przy znaczącym wkładzie autora. Detektor HADES był również docelowym zastosowaniem systemu i został użyty do przeprowadzenia rozległych testów systemu. Szereg przeprowadzonych eksperymentów oraz testy laboratoryjne potwierdzają projekt architektury oraz pozwalają na ewaluację wydajności systemu. Platforma znalazła również zastosowanie w wielu innych aplikacjach. Jedną z nich jest projekt J-PET, tomografu do obrazowania medycznego, który również został ujęty w tej pracy.Praca udostępniona publicznie

Grzegorz Korcyl - Rozprawa Doktorska.
Recenzje rozprawy

prof. dr hab. inż. R. Romaniuk

dr hab. inż. M. Gorgoń, prof. n. AGH
Ważniejsze publikacje dokotoranta

  1. Korcyl G., Moskal P., … et al PET UJ: Trigger-less and reconfigurable data acquisition system for positron emission tomography. Bio-Algorithms and Med-Systems Vol 10 1895-9091 2014.
  2. Korcyl G., Michel J., Maier L., Traxler M.: In-beam experience with highly granular DAQ and control network: TrbNet Journal of Instrumentation 8 C02034 2013.
  3. Korcyl G., Moskal P., … et al PET UJ: STRIP-PET: Concept of TOF-PET scanner based on polymer scintillator strips Nuclear Medicine Review Vol. 15 2012.
  4. Korcyl G., Boehmer M., Froelich I., Maier L., Palka M., Stroth J., Traxler M., Yurevich S.: The HADES DAQ system: Trigger and readout board network IEEE Transactions on Nuclear Science 58 2011.
  5. Korcyl G., Bayer E., Kajetanowicz M., Maier L., Michel J., Palka M., Traxler M., Ugur C.: A compact system for high precision time measurement and integrated data acquisition for a large number of channels Journal of Instrumentation 6 C12004 2011

2015/korcyl/start.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/02 17:54 przez Grzegorz Korcyl